فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه


از Cost Reimbursable Contract
تا Criterion

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

Cost to Complete
 • هزينه برنامه ريزي شده براي تکميل پروژه از وضعيت فعلي آن.

CSM
Cost/Schedule Control System Criteria ("C/SCSC")
 • يک سيستم گزارش دهي برنامه نويسي و کنترل که توسط بخش دفاع براي استفاده پيمانکارانش ابداع شده است تا به يکنواختي بيشتر و همچنين پيش آگاهي نسبت به تهديدات مرتبط با زمانبندي يا افزايش هزينه ها نسبت به بودجه، دست يابند.
 • سي و پنج استاندارد تعريف شده که از سال 1967 در مقابل سيستم هاي کنترلي خصوصي مديريت پيمانکار به کار گرفته شده اند تا دولت اطمينان حاصل کند که هزينه هاي قابل بازپرداخت و قراردادهاي تشويقي، به خوبي مديريت مي شوند.

SPM 304-9
WST
Cost/Schedule Status Report ("C/SSR")
 • گزارش کوتاه هزينه و زمانبندي که عموماً بر قراردادهاي کم ارزش تر اِعمال مي شود و C/SCSC را به طور کامل تضمين نمي کند.

QWF
CPFF
 • Cost Plus Fixed Fee Contract را ببينيد.
CPI
 • Cost Performance Index را ببينيد.
 • Cost Performance Indicator را ببينيد.
CPIF
 • Cost Plus Incentive Fee Contract را ببينيد.
CPIFC
 • Cost Plus Incentive Fee Contract را ببينيد.
CPM
 • Critical Path Method را ببينيد.
CPN
 • Critical Path Network را ببينيد.
CPPC
 • Cost Plus Percentage of Cost Contract را ببينيد.
CPR
 • Cost Performance Ratio را ببينيد.
 • Cost Performance Report را ببينيد.
CPU
 • Central Processing Unit را ببينيد.
CR
 • Change Request را ببينيد.