فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه


از Cost Element
تا Cost Plus Percentage of Cost Contract

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

Cost Engineering
  • تکنيکی برای برنامه ريزی و کنترل هزينه ها.

NPMT
Cost Estimating
  • فرآيند پيش بيني هزينه هاي يک پروژه.

WST
Cost Performance Baseline
  • Cost Baseline را ببينيد.

Cost Performance Ratio ("CPR")
  • Cost Performance Indicator را ببينيد.