فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه


از Corporate Standards
تا Cost Effective

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

Corporate Standards
  • استانداردهاي کلي که در سرتاسر سطح شرکت رعايت مي شود.

RMW
Corporate Supervision
  • سرپرستي اِعمال شده، از سطح شرکت.

RMW
Correction
  • برطرف کردن يک نقص.

FAR
46.701

QMPP
Correlation
  • رابطه ميان دو يا چند متغير.

PMDT
Cost
  • ارزش نقدي فعاليت پروژه
  • مي تواند به هزينه هاي داخلي و خارجي تقسيم شود. هزينه هاي خارجي مي توانند توسط قراردادها و بودجه ها براي هر فاز از يک پروژه و براي هر قلم قابل تحويل يا محصول کاري، کنترل شوند. هزينه داخلي، هزينه منابع پروژه است.
  • Project Cost را ببينيد.

PMK87
WST
Cost Account Breakdown
  • تفکيک اقلام در يک حساب هزينه، به زيرگروه هاي منطقي.

RMW
Cost Account Manager ("CAM")
  • يک عضو عملياتي سازمان که مسئول عملکرد حساب هزينه و مسئول مديريت منابع براي به انجام رساندن چنين فعاليت هايي است.

WST