فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه


از Contractual/Legal Requirements
تا Corporate Responsibility Matrix

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

Contributed Value
 • Added Value را ببينيد.
Control Account ("CA")
 • يک نقطه کنترلي مديريتي که اندازه گيري ارزش کسب شده، در آن انجام مي شود. مترادف با عبارت "cost account".

QWF
Control Gate
 • يک مايل استون عمده پروژه که در آن، باني پروژه اين فرصت را دارد که در پايان يک فاز عملي، به اتخاذ يک تصميم go/no-go در مورد ادامه پروژه به سوي فاز بعدي مبادرت ورزد. Executive Control Point را هم ببينيد.
 • Management Control Point را ببينيد.
 • يک واقعه مديريتی در چرخه پروژه که براي شناسايي شدن، تعريف شدن، و قرار گرفتن در زمانبندي پروژه، از اهميت کافي برخوردار است. اين واقعه به يک بررسي رسمي جهت ارزيابی وضعيت پروژه و آمادگي براي پيشروي به سوي Control Gate بعدي نياز دارد. تأييد معمولاً متضمن مبنا قرار دادن کار تجديد نظر شده مي باشد.

PMIS


CSM
Control Loop
 • Control Cycle را ببينيد.
Control Point
 • Work Packages/Control Point را ببينيد.
Controlling
 • Project Control را ببينيد.
Corporate Budget
 • بودجه (مالی) سالانه يک شرکت.

RMW
Corporate Data Bank
 • Corporate Memory را ببينيد.

RMW
Corporate Project Management
 • Enterprise Project Management را ببينيد.

PCD