فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه


از Contract Dispute
تا Contractual Conditions

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

Contract Documents
  • مجموعه مستنداتي که قرارداد را تشکيل مي دهد.

PMK87
Contract Financial Control
  • اِعمال کنترل بر هزينه هاي قرارداد.

PMK87
Contract Package
  • Contract Breakdown را ببينيد.

Contract Performance Control
  • کنترل کار در طي اجراي قرارداد.

PMK87
Contractual
  • Contractual Conditions را ببينيد.