فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه


از Contending, in negotiating
تا Contract Dates

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

Contract Change Order
  • Contract Change Notice را ببينيد.