فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه


از Configuration Management Board
تا Contemplated Change Notice

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

Consequences
  • نتايجي که به دنبال يک يا چند فعاليت، حاصل مي شود.

RMW
Consulting
  • خدماتي که توسط يک مشاور ارائه مي شود.

RMW