فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه


از Conception Phase
تا Configuration Management

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

Conceptual
  • Concept را ببينيد.

Concurrency
  • درجه اي که به آن ميزان ممکن است فازها، مراحل، يا فعاليت ها همپوشاني داشته باشند.

RMW
Concurrent
  • وقوع همزمان، مانند فعاليت هايي که به طور موازي انجام مي شوند.

RMW
Concurrent Tasks
  • فعاليت هايي در يک پروژه که به طور همزمان مي تواند بر روي آنها کار انجام شود.

OTOB 73