فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه


از Compensation and Evaluation
تا Concept Study

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

Complex
  • Project Complexity را ببينيد.

Computer Program Configuration Item
  • Computer Software Configuration Item را ببينيد.