فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه


از Coding
تا Compensation

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

Coding
  • تخصيص و استفاده از کدهاي عددي براي هر يک از فعاليت هاي پروژه به منظور تسهيل کنترل و گزارش دهي.
  • فرآيند استفاده از کد، نوعاً براي اجزاي يک ساختار شکست.

SCL
RMW
Collaboration
  • با يکديگر کارکردن، همکاري.

RMW
Collective
  • گرد آمده در يک گروه، يکپارچه.

RMW
Commercial
  • قرارهاي مالي در ارتباط با تبادل کالاها و خدمات.

RMW
Commissions and Bonuses
  • پاداش هاي مالي براي تلاش هاي برتر، Bonus را هم ببينيد.

RMW
Commitment Estimate
  • Estimate Class A را ببينيد.

Company
  • کلمه اي که عمدتاً براي اشاره به طرف اول يک بنگاه، که هدف آن تأمين يک محصول يا خدمت است، به کار مي رود.

08
QMPP
Comparison
  • فرآيند مقايسه، نوعاً به وضعيت فعلي در مقايسه با وضعيت برنامه ريزي شده يا پايه اشاره دارد.

RMW