فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه


از Change Order/Purchase Order Amendment
تا Code of Accounts

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

Chart
 • نمايشي گرافيکي از داده هاي کمي يا کيفي.

RMW
Charter
 • Project Charter را ببينيد.

Checking
 • فرآيند بررسي اينکه يک فعاليت يا شيء با يک استاندارد معين مطابقت دارد يا خير.

RMW
Checklist
 • فهرستي از اقلام براي کمک به فرآيند Checking.

RMW
Child
 • يک عنصر سطح پايين تر در يک ساختار هرمي.

WST
CI
 • Configuration Item را ببينيد.

Closeout, phase
 • Project Closeout را ببينيد.

PMK87
CM
 • Configuration Management را ببينيد.
 • Construction Management را ببينيد.

CMM
 • Capability Maturity Model را ببينيد.

Coaching
 • فرآيند کمک به افراد براي بهبود عملکردشان.

RMW
Code and Unit Test
 • فعاليت هاي نوشتن نرم افزار و انجام آزمون اوليه.

CSM