فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه


از Cash Flow Analysis
تا Change Order

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

Cash Flow, Net
 • تفاوت ميان نقدينگي دريافت شده و پرداخت هاي انجام يافته طي يک دوره مشخص.

APM
BS
Cash In
 • جريان ورودي سرمايه ها. همچنين، بهره بردن از يک موقعيت خاص.

RMW
Cash Out
 • جريان خروجي سرمايه ها.

RMW
Catalyst
 • کسي که افراد و ايده هاي آنها را گرد هم مي آورد.

RMW
Catch-up Alternatives
 • شيوه هاي مختلف برگرداندن پروژه به زمانبندي برنامه ريزي شده.

RMW
CBD
 • Component-Based Development را ببينيد.

CBS
 • Cost Breakdown Structure را ببينيد.

CCB
 • Change Control Board را ببينيد.

CCDR
 • Contractor Cost Data Report را ببينيد.

CDR
 • Critical Design Review را ببينيد.

Central Processing Unit ("CPU")
 • قلب يک سيستم کامپيوتري که پردازش داده ها در آنجا انجام مي شود.

CSM
Certain

Certainty
 • رد نکردني، خالي از هرگونه شک و ترديد. هيچ ريسکي ندارد.

RMW
Chain
 • يک سري از اجزاء که به ترتيب به يکديگر متصل شده اند، مانند يک سري منطقي از فعاليت ها يا رخدادها.

RMW
Change Management Plan
 • يک فرآيند تعريف شده براي ايجاد تغييرات در برنامه پروژه.

PMMJ97