فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه


از CTR
تا Cycle Time

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

CTR
 • Cost-Time Resource Sheet را ببينيد.

Cumulative Cost-to-Date
 • Total Expenditure to Date را ببينيد.

Cumulative S Curve
 • S Curve را ببينيد.

Current Budget
 • بودجه معتبر در مقطعي از زمان.

NPMT
Current Date Line
 • خطي عمودي در يک نمودار گانت يا نمودار منابع که تاريخ کنوني را نشان مي دهد.

MSP98
Current Finish Date
 • برآورد کنوني از تاريخ تقويميي که يک فعاليت بايد در آن تکميل شود.

PMK87
Current FY Budget Allocation
 • شامل تمامي دلارهاي تخصيص داده شده به پروژه در سال مالي کنوني مي شود.

PMIS
Current Start Date
 • برآورد کنوني از تاريخ تقويميي که يک فعاليت در آن آغاز خواهد شد.

PMK87
Current Status
 • گزارشي که پيشرفت واقعي را با پيشرفت برنامه ريزي شده، در آخرين تاريخ گزارشدهي، مقايسه مي کند. Status Report را هم ببينيد.

RMW
Current Year
 • سال محاسباتی جاری.

DSMC
Customer Acceptance Criteria
 • معياري که مشتري براي تعيين اينکه از اقلام قابل تحويل نهايي رضايت دارد يا خير، مورد استفاده قرار خواهد داد.

PMMJ97
Cutoff Date
 • تاريخ پاياني در يک دوره گزارشدهي.

WST
CV
 • تاريخچه مختصر زندگي يا رزومه هم معني مي دهد.
 • Cost Variance را ببينيد.

CWBS
 • Contract Work Breakdown Structure را ببينيد.