فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه


از C/SCSC
تا Cash Flow

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

C/SCSC

C/SSR

CA

CAD
  • Computer Aided Design را ببينيد.
  • Computer Aided Drafting را ببينيد.

CAR
  • Capital Appropriation Request را ببينيد.

Career Planning
  • Career Path Planning را ببينيد.

Cascade Chart
  • نمودار ميله ايي که در آن، ترتيب عمودي فعاليت ها به گونه اي است که هر فعاليت، تنها به فعاليت هاي بالاتر از خود در فهرست، وابسته است.

APM
BS
CASE (1)
  • Computer Aided Software Engineering را ببينيد.

CASE (2)
  • Computer Aided System Engineering را ببينيد.