فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه


از Business Actor
تا Bypassing

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

Business Actor
  • کسي يا چيزي، خارج از کسب و کار که با کسب و کار، تأثير متقابل دارند.

RUP
Business Change Manager ("BCM")
  • نقشي در مديريت اجرايي برنامه. اين نفش، مسئول بيشينه سازي بهبود در عملکرد کسب و کار از طريق مديريت منافع، مسئول ارتقاء بسته کاري برنامه، مسئول برنامه ريزي تحول و مديريت تغيير، و مسئول مديريت ريسک مي باشد.

KSI
Business Engineering
  • مجموعه اي از تکنيک ها که يک شرکت با توجه به اهداف خاص براي طراحي کسب و کار خود، مورد استفاده قرار مي دهد. تکنيک هاي مهندسي کسب و کار مي تواند براي مهندسي مجدد کسب و کار، توسعه کسب و کار، و ايجاد کسب و کار نيز به کار گرفته شود.

RUP
Business Process Engineering

RUP
Business Transition Plan
  • Transition Plan را ببينيد.

Bypassing
  • يکي از دو مورد زير:
    1. نسبت دادن مفاهيم مختلف به يک پيغام واحد
    2. ناديده گرفتن سلسله مراتب در يک ساختار سازماني

PMDT