فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه


از Bid Package
تا Bribe

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

Bidder
  • هر کس که در پاسخ به يک "دعوت به مناقصه"، پيشنهاد خود را ارائه کرده باشد.

GAT
Bonus
  • يک سود اضافي. مجموع پرداخت به يک کارمند، بيشتر و بالاتر از حقوق عادي او.

RMW
BOOT
  • Build, Own, Operate, Transfer را ببينيد.

BPA
  • Blanket Purchase Agreement را ببينيد.

BPR
  • Business Process Reengineering را ببينيد.