فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه


از Baseline Schedule
تا Bid List

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

Baseline Start Date
  • Scheduled Start Date را ببينيد.

Batch
  • Lot را ببينيد.

BATNA
  • Best Alternative to Negotiated Agreement را ببينيد.

BCM

BCWP
  • Budgeted Cost of Work Performed را ببينيد.

BCWS
  • Budgeted Cost of Work Scheduled را ببينيد.

BEC
  • Elapsed Cost را ببينيد.

Behavior Analysis
  • Functional Analysis را ببينيد.

Bid List
  • فهرستي از تأمين کنندگان که به ارائه پيشنهاد براي کالاها/ خدمات، همانگونه که تعيين شده است، دعوت گرديده اند.

PMK87