فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه


از BSA
تا Burst Node

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

BSA

Budget at Completion ("BAC")
  • مجموع تمامي بودجه هاي تخصيص داده شده به يک پروژه. مترادف عبارت "Performance Measurement Baseline (PMB)" مي باشد.
  • جمع کل بودجه داراي فازبندي زماني.

QWF

WST