فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه


از BAC
تا Baseline Review

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

BAC

Back Charge

Backcharge
 • هزينه اقدامات اصلاحي که به درخواست خريدار انجام مي شود و براساس مفاد قرارداد مي توان از تأمين کننده، دريافت نمود.

PMK87
Balanced Scorecard Approach ("BSA")
 • يک متدولوژي تجاري که براي ارزيابي عملکرد يک تشکيلات اقتصادي در بيش از روابط مالي صِرف، طراحي شده است. اين متدولوژي در سال 1996 توسط Kaplan و Norton از مدرسه بازرگاني هاروارد، به وجود آمد. هنگامي که از اين متدولوژي در ارزيابي شايستگي نسبي پروژه هاي پيشنهادي استفاده شود، به ارزيابي ميزان کمک اهداف پروژه به تشکيلات اقتصادي بر اساس چهار ديدگاه متوازن: مالي، فرآيند داخلي، مشتري، و يادگيري يا رشد، کمک مي کند.

RMW
Bar Chart
 • نمايي از داده هاي پروژه که براي نشان دادن اطلاعات فعاليت ها، از ميله ها افقي بر روي يک مقياس زماني استفاده مي کند. معمولاً Gantt Chart هم ناميده مي شود.
 • يک نمايش گرافيکي از فعاليت هاي کاري که توسط خطوط ميله اي داراي مقايس زماني نشان داده مي شود (گاهي به عنوان Gantt Chart هم به آن اشاره مي شود).
 • يک برنامه پروژه که در آن، فعاليت ها به صورت گرافيکي توسط خطوطي بر روي يک مقايس زماني، علامتگذاري مي شوند.
 • يک ابزار زمانبندي (Gantt Chart هم ناميده مي شود) که در آن، مدت زمان هر فعاليت به صورت يک خط افقي نشان داده مي شود، که دو سر آن نمايانگر شروع و خاتمه فعاليت است، به طوري که توسط يک خط تاريخ گذاري شده در پايين نمودار نمايش داده مي شود.
 • نموداري که در آن، فعاليت ها و طول مدت آنها به وسيله خطوطي که بر روي يک مقياس زماني مشترک ترسيم مي گردد، نشان داده مي شود.
  نکته 1: نمودار گانت (Gantt Chart)، نوع خاصي از نمودار ميله اي (bar chart) است و نبايد مترادف با آن دانسته شود.
  نکته 2: Cascade Chart را هم ببينيد.

WST

PMK87

NPMT

SPM 304-9

APM
BS
Baseline at Completion ("BAC")
 • کل هزينه تمام شده کار، مطابق با برنامه ريزي اوليه.

PMST