فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه


از As-Performed Schedule
تا Award Letter

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

As-Performed Schedule
 • برنامه زمانبندي نهايي پروژه که تاريخ هاي خاتمه واقعي، مدت زمان هاي واقعي، و تاريخ هاي شروع را نشان مي دهد.

PMK87
Assembly
 • يک واحد عملياتي که به عنوان يک نهاد، طراحي و مديريت شده است. به عنوان مثال مي توان به جعبه هاي الکترونيکي، مونتاژهاي مکانيکي، و اجزاء نرم افزاري اشاره نمود. سطح 5 از سلسله مراتب سيستم (System Hierarchy).

CSM
Assignment
 • واگذار نمودن نوعي قدرت همچون اختيار، مسئوليت، حسابدهي، و غيره.

RMW
Association
 • در نرم افزار، رابطه اي است که وابستگي معنايي دوسويه مابين نمونه ها را مدلسازي مي کند.

RUP
As-Soon-As-Possible ("ASAP")
 • فعاليتي که برنامه هاي کاربردي، تاريخ هاي اوليه را براي آن در زودترين زمان ممکن تنظيم مي کنند. در اغلب سيستم هاي مديريت پروژه، اين نوع فعاليت پيش فرض است.

WST
Assurance
 • آزمودن در مقابل آنچه مدنظر بوده است، جهت تأييد.

PMK87
Assurance Program
 • Quality Assurance Program را ببينيد.

ATP

Attitude
 • روش نگرش يک فرد به يک موقعيت يا شرايط و سپس حرکت کردن متناسب با آن. يک موضوع قابل توجه مهم در تشکيل تيم.

RMW
Authorization
 • Approval را ببينيد.
 • تصميمي که تخصيص وجوه مورد نياز براي اجراي پروژه را جاري مي سازد.


APM
Automated Data Processing ("ADP")
 • به کارگيري تجهيزات الکترونيکي، خصوصاً کامپيوتر، براي مديريت کردن، اداره کردن، نشان دادن، و ذخيره نمودن داده ها.

CSM
AUW
 • Authorized Unpriced Work را ببينيد.

Availability
 • قابليت استفاده، معمولاً به منابع و / يا سرمايه اشاره دارد.

RMW
Average Outgoing Quality ("AOQ")
 • کيفيت متوسط محصول خروجي شامل تمامي انباشته هاي پذيرفته شده، به علاوه تمامي انباشته هاي رد شده پس از آنکه انباشته هاي رد شده، مورد بازرسي مؤثر 100 درصد قرار گرفته و تمامي محصولات معيوب با محصولات غيرمعيوب جايگزين شده باشند.

MIL-STD
105

QMPP
Average Outgoing Quality Limit ("AOQL")
 • حداکثر کيفيت خروجي متوسط براي تمامي کيفيت هاي ورودي ممکن براي يک برنامه نمونه گيري معين.

MIL-STD
105

QMPP
Award
 • واگذار نمودن کار، تحت قرارداد.
 • اطلاع دادن به يک پيشنهاد دهنده در مناقصه، در مورد پذيرفته شدن يک پيشنهاد.
 • بستن قرارداد منابع، با الزام قانوني، براي توليد نتايج مورد نياز.

RMW
PMDT
26
Award Letter
 • نامه اي که در پاسخ به يک پيشنهاد فرستاده مي شود و آن پيشنهاد را مي پذيرد.

CCCP