فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه


از Apportioned Task
تا As-of Date

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

Apportioned Task
 • فعاليتي که به اجراي فعاليتي ديگر، وابسته يا مرتبط باشد.

CSM
Approach
 • روشي براي انجام کارها. به عنوان مثال، برنامه ريزي پروژه ممکن است نيازمند رويکردهاي مختلف باشد، يا رويکردهاي متفاوتي ممکن است به عنوان روش کاهش ريسک پروژه در نظر گرفته شود.

RMW
Approved Bidders List
 • فهرستي از پيمانکاراني که شايستگي آنها براي ارائه پيشنهاد در مناقصه هاي رقابتي به تأييد رسيده است.

PMK87
Approved Changes
 • تغييراتي که توسط قدرت بالاتر، تأييد شده باشند.

PMK87
Approved Project Requirements
 • شرحي از نيازهاي واقع بينانه که توسط حاميان، به تأييد رسيده و امضا شده است.

PMGdLns
APR
 • Acquisition Plan Review را ببينيد.

AQL
Arbitrary
 • چيزي که بدون منطق آشکار، انجام شده باشد.

RMW
Arc
 • خط متصل کننده دو گره يا نشان دهنده تقدم در يک شبکه PERT يا CPM.

OTOB
271-4
Architecture, executable
 • Executable Architecture را ببينيد.

RUP
Archive Plan
 • کار برخي از برنامه هاي کامپيوتري که اين امکان را فراهم مي سازند تا ويرايش هايي از يک برنامه به صورت آرشيو، ذخيره گردد.

WST
Area of Project Application

Area of Project Management Application ("APMA")
 • محيطي که در آن يک پروژه، با ويژگي ها و راهکارهاي تأييد شده خاص خود از جمله امکانات، محصولات يا پروژه هاي توسعه سيستم ها، انجام مي شود.

PMK87
Arrow
 • نمايش گرافيکي يک فعاليت. دُم پيکان، آغاز فعاليت را نشان مي دهد. سر پيکان، نشان دهنده خاتمه است. طول پيکان، ارتباطي با مدت زمان فعاليت ندارد مگر آنکه از يک مقياس زماني استفاده شده باشد. طول و جهت فعاليت، معمولاً با توجه به سادگي و وضوح انتخاب مي شوند.
 • نمايش گرافيکي يک فعاليت. arrow diagramming method را نيز ببينيد.
 • فعاليتي در يک arrow diagram network. طول فعاليت معمولاً در کنار پيکان (بالا يا پايين آن) نشان داده مي شود. در هر دو سيستم زمانبندي CPM و PERT مورد استفاده قرار مي گيرد.
 • خط اتصال جهت دار ميان دو گره در يک شبکه.
  يادداشت 1: نشان دهنده يک فعاليت در شبکه activity-on-arrow است.
  يادداشت 2: نشان دهنده رابطه وابستگي در شبکه activity-on-node است.

PMK87


PMK96
CCCP

APM
BS
Arrow Diagram
 • Activity Arrow Net را ببينيد.

Arrow Diagram Method ("ADM")
 • يکي از دو شيوه قراردادي براي نشان دادن يک فعاليت در يک پروژه. به عنوان Activity on Arrow method نيز شناخته مي شود.

WST
AS
 • Actual Start Date را ببينيد.

ASAP

As-Built Records
 • As-Built Documentation را ببينيد.

As-Late-As-Possible ("ALAP")
 • فعاليتي که برنامه هاي کاربردي، تاريخ هاي اوليه را براي آن در ديرترين زمان ممکن تنظيم مي کنند بدون آنکه در زودترين تاريخ هاي هيچ فعاليت وابسته بعدي، تأخيري پديد آيد.

WST
As-of Date
 • Data Date را ببينيد.