فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه


از Agency
تا Apportioned Effort

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

ALAP

AMR
  • Advanced Material Release را ببينيد.

AOA

AON
  • Activity on Node را ببينيد.

AOQ

AOQL

APMA