فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه


از Activity Oriented
تا Affected Parties

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

Activity Oriented
 • يک رويکرد برنامه ريزي که در وهله اول به جاي وقايع بر فعاليت ها تمرکز دارد.

NPMT
Activity Properties
 • شرحي از ويژگي هاي فعاليت، مانند زمان هاي شروع و خاتمه، منابع مورد نياز و هزينه پيش بيني شده، و غيره.

RMW
Actor
 • کسي يا چيزي خارج از سيستم که با سيستم در تعامل است.

RUP
Actual
 • اطلاعاتي که نشان مي دهد واقعاً چه چيزي رخ داده است. مثلاً تاريخ شروع واقعي يک فعاليت، روزي است که واقعاً فعاليت در آن آغاز شده است، و هزينه واقعي آن، مقدار صرف شده تاکنون مي باشد.

MSP98
Actual and Scheduled Progress
 • مقايسه اي از کار قابل مشاهده انجام شده در يک زمان معين، با کار برنامه ريزي شده تا آن زمان.

RMW
Actual Cost
 • هزينه هاي صورت گرفته که بر بودجه پروژه شارژ گرديده است و براي آن، پرداخت انجام شده يا تعلق گرفته است.


 • هزينه هايي که واقعاً صورت گرفته است.

 • هزينه اي که واقعاً انجام شده، براساس هزينه هاي صورت گرفته، در تمايز از هزينه هاي پيش بيني شده يا برآورد شده.

APM
BS

WST

QWF
Actual Cost Data Collection
 • تجميع مخارج ثبت شده براي يک فعاليت، مجموعه اي از فعاليت ها، و/ يا در يک چهارچوب زماني معين در گذشته.

RMW
Actual Costs
 • هزينه هايي که واقعاً صورت گرفته و براي کار انجام شده، ثبت گرديده است.
  يادداشت نويسنده: گاهي از آن به عنوان Actuals ياد مي شود.

 • مقادير قطعي براساس هزينه هاي صورت گرفته، در تمايز از هزينه هاي پيش بيني شده. هزينه هاي واقعي شامل هزينه هاي استانداردي مي شود که کاملاً براي مغايرت هاي کاربردي، تنظيم شده اند.

10


GAT
Actual Expenditures

Actual Finish
 • تاريخي که در آن، يک فعاليت به اتمام رسيده است.

WST
Actual Finish Date
 • تاريخ تقويميي که در آن، کار بر روي يک فعاليت، واقعاً به پايان رسيده است. اين تاريخ بايد قبل از، يا برابر با data date باشد. زمان باقيمانده اين فعاليت، صفر است.

 • تاريخي که کار بر روي يک فعاليت، واقعاً به اتمام رسيده است.
  يادداشت نويسنده: در برخي از حوزه هاي کاربردي، هنگامي که کار اساساً تکميل شده باشد، فعاليت "خاتمه يافته" تلقي مي گردد.

PMK87


PMK96
Actual Start
 • تاريخي که در آن، يک فعاليت آغاز شده است.

WST
ACWP
 • Actual Cost of Work Performed را ببينيد.

Addendum
 • procurement addendum را ببينيد.

Adjourning
 • آخرين مرحله تشکيل تيم که تيم متفرق مي شود.

PNG
ADM

ADM Project

WST
Administrative
 • Administrative Management را ببينيد.

ADP

ADR
 • Alternative Dispute Resolution را ببينيد.

AF
 • Actual Finish Date را ببينيد.

AFE
 • Authority for Expenditure را ببينيد.
 • Application for Expenditure را ببينيد.

Affected Parties
 • آنهايي که تحت تأثير يک تغيير قرار گرفته اند يا خواهند گرفت.

RMW