فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه


از Acquisition Plan Review
تا Activity on Node

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

Action Plan
 • تشريحي از اينکه چه چيزي، در چه زماني و توسط چه کسي لازم است انجام شود.
 • برنامه اي که تشريح مي کند چه چيزي لازم است انجام شود و در چه زماني لازم است خاتمه يابد. برنامه هاي پروژه از اين نوع هستند.
 • يک شرح مرتب شده و اولويت بندي شده به ترتيب زمان از مقاصد، تعهدات و الزامات، و تاکتيک ها: آنچه که يک شخص درصدد انجام آن است و تعدادي از فعاليت هاي کليدي مربوط به آن.

RMW
OTOB
271-4

TML 215
Activity
 • يک وظيفه (task) يا مجموعه اي از وظايف که به منظور ايجاد يک قلم قابل تحويل، تقبل مي شود.
  توجه: قابل ذکر است که "Activity" به عنوان مجموعه اي از "task"ها، مترادف با "task" يا به عنوان زيرمجموعه اي از يک "task" به کار برده مي شود. توصيه مي گردد که يک "task" به عنوان زيرمجموعه اي از "Activity" درنظر گرفته شود.
 • يک کار (task) منفرد در يک پروژه.

 • کار (task) مشخصي از پروژه که براي تکميل شدن به منابع و زمان نياز دارد.

PMMJ97


SPM 304-9
OTOB
271-4
Activity Based Costing ("ABC")
 • يک متدولوژي که هزينه و عملکرد فعاليت ها، منابع، و کالاهاي هزينه اي را اندازه گيري مي کند. منابع به فعاليت ها تخصيص داده مي شوند، سپس فعاليت ها به کالاهاي هزينه اي برمبناي استفاده آنها تخصيص مي يابند. هزينه يابي برمبناي فعاليت، روابط علت و معلولي مراکز هزينه با فعاليت ها را شناسايي مي کند.

RUP
Activity Based Management ("ABM")
 • نظام گسترده اي که بر دستيابي به رضايت مشتري و سود شرکت، از طريق مديريت بر فعاليت ها، تمرکز دارد. اين نظام، هزينه يابي برمبناي فعاليت را منبع مهمي از اطلاعات مي داند.

RUP
Activity File
 • فايلي حاوي تمامي داده هاي مرتبط با تعريف فعاليت ها در يک پروژه خاص.

WST
Activity ID
 • کد منحصر به فردي که هر يک از فعاليت هاي يک پروژه را مشخص مي کند.

WST
Activity List
 • فهرست فعاليت هاي پروژه.

NPMT
Activity Node Net
 • برنامه پروژه به شکل يک شبکه ساختيافته که در آن، فعاليت ها به صورت گرافيکي توسط پيکان ها نشان داده مي شوند.

NPMT
Activity on Arc ("AOA")
 • در مستندسازي و ترسيم يک شبکه، شخص مي تواند فعاليت ها را بر روي خطوط (arcs) يا بر روي گره ها (nodes) قرار دهد.

OTOB
271-4
Activity on Arrow ("AOA")
 • Arrow Diagramming Method را ببينيد.
 • يک دياگرام شبکه اي که توالي فعاليت ها را نمايش مي دهد و در آن هر فعاليت به وسيله يک پيکان نشان داده مي شود، در انتهاي هر پيکان نيز يک دايره نشان دهنده يک گره يا واقعه است.


PPS&C
p338