فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه


از ABC
تا Acquisition Plan

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

ABC

ABM

Abstract Resource
 • يک منبع مجازي که براي کنترل بيشتر قابليت استفاده از آن و نياز فعاليت به آن، معرفي مي شود. مثلاً به منظور برطرف کردن احتمال بروز حادثه، نبايد دو فعاليت به طور همزمان انجام شوند.

APM
BS
Abstraction
 • ايجاد يک نما يا مدل که به منظور تمرکز بر مجموعه مشخصي از جزئيات مورد نظر، مانع از نمايان شدن جزئيات غيرضروري مي گردد.

RUP
Acceleration
 • استفاده از روش هايي براي تکميل نمودن کار در زماني کوتاهتر از زمان برنامه ريزي شده قبلي يا زمان مورد نياز برطبق قرارداد.

PDG
Acceptability Criteria
 • محدوديت يا محدوديت هايي که بر ميزان عدم تطابق مجاز، در ارتباط با مواد، اِعمال مي شود و به صورت شرايط عملياتي صريح بيان مي گردد.

MIL-STD
109A
QMPP
Acceptable Quality Level ("AQL")
 • حداکثر درصد معيوب (يا حداکثر تعداد معيوب در 100 واحد) که، در بازرسي با نمونه گيري، مي تواند به عنوان يک ميانگين فرآيند رضايتبخش مطرح شود.

MIL-STD
105
QMPP
Acceptance
 • عمل حفاظت کردن براساس بررسي رضايتبخش بودن.
 • تأييد نتايج.
 • اقدام يک نماينده مجاز دولتي که دولت توسط آن، براي خود يا به نمايندگي از ديگري، به عنوان اجراي کامل يا بخشي از قرارداد، مالکيت منابع مشخص موجود مورد مناقصه را مي پذيرد يا ارائه خدمات مشخصي را تأييد مي نمايد.
 • فرآيند رسمي پذيرش تحويل يک محصول يا يک قلم قابل تحويل.
 • فرآيند رسمي پذيرش تحويل يک قلم قابل تحويل يا محصول که معمولاً براساس بررسي مطابقت آن با شرح محصول انجام مي شود.
 • اقدامي که به واسطه آن، مشتري مالکيت محصولات نرم افزاري را به عنوان اجراي کامل يا بخضي از قرارداد مي پذيرد.

CSM
NPMT
02 46.101
QMPP


WST
RMW

RUP
Acceptance Criteria
 • نيازهاي اجرايي و شرايط ضروري که قبل از تأييد اقلام قابل تحويل پروژه بايد تحصيل شوند.

APM
BS
Acceptance Letters
 • چهار (يا بيشتر) نامه رسمي که طي مرحله (يا مراحل) نهايي يک پروژه، نوشته مي شوند؛ مانند نامه هاي تأييد سيستم ها، عمليات، ايمني، کاربر و بنگاه.

PNG
Acceptance Number
 • حداکثر تعداد عيوب يا واحدهاي معيوب در نمونه که پذيرش دسته يا انباشته مورد بازرسي را مجاز خواهد داشت.

MIL-STD
109A
QMPP
Acceptance Test Procedure ("ATP")
 • راهنمايي هاي گام به گام تفصيلي براي تنظيم، بهره برداري، و ارزيابي آزمون ها. اين رويه شامل رويکرد نمونه گيري و کنترل کيفيت آماري است.

CSM
Accountability Matrix

Accountability/Responsibility Matrix
 • ساختاري که ساختار سازماني پروژه را به ساختار شکست کار پروژه مرتبط مي سازد؛ و اين اطمينان را پديد مي آورد که هر جزء از محدوده کار پروژه به يک فرد مسئول تخصيص داده شده است.

PMK87
Accountable
 • مسئول، پاسخگو.

CSM
Accounting
 • Project Accounting را ببينيد.

Acquisition
 • فراهم آوردن تدارکات و خدمات، تحت قرارداد، جهت تأمين نيازهاي يک پروژه.
  تذکر: Progressive Acquisition را هم ببينيد.
 • فرآيند فراهم آوردن از طريق قرارداد.

RMW

SA-CMM
Acquisition Methods
 • روش هاي مختلفي که توسط آنها کالاها يا خدمات از تأمين کنندگان، به دست مي آيد.

PMK87
Acquisition Plan
 • سندي که رويکرد اکتساب را تشريح مي کند. اين سند، منابع رقابتي يا منحصر به فرد، زمانبندي، سرمايه گذاري، نيروي انساني، امکانات، ريسک، و غيره را تعريف مي کند. System Acquisition Plan نيز ناميده مي شود.

CSM